środa, 19 czerwca, 2024
Strona głównaPORADNIKKto wystawia deklarację zgodności CE?

Kto wystawia deklarację zgodności CE?

Każdy z nas spotyka się z charakterystycznym oznakowaniem „CE”, które widnieje na różnego rodzaju sprzętach i produktach. Zapewne wiele osób zastanawia się co to znaczy. Jest to tak zwana deklaracja zgodności. Chociaż przeciętnego konsumenta może ona nie interesować, przedsiębiorcy powinni zapoznać się z głównymi zasadami dotyczącymi danego zagadnienia.

Czemu służy deklaracja zgodności?

Deklaracja zgodności CE jest to dokument, który wystawia producent wyrobu lub też podmiot, będący upoważnionym przedstawicielem. Deklaracja ta jest wiążącym prawnie stwierdzeniem zgodności wyrobu z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

Każdy wyrób przed wystawieniem przez producenta dokumentu deklaracji zgodności musi być poddany ocenie zgodności. Jeżeli inne przepisy prawa unijnego tego wymagają konieczne jest uzyskanie przez te produkty odpowiednich certyfikatów. Po przejściu przez nich badań, umieszczane jest oznakowanie CE, potwierdzające bezpieczeństwo.

Z punktu widzenia konsumenta jest to istotne, gdyż oznacza, że producent jest świadomy spoczywających na nim obowiązków i wypełnia je w należyty sposób. Dla drugiej strony jest równie ważna, gdyż w trakcie kontroli wyrobów przez Inspekcję Handlową lub Urząd Celny jest to pierwszy dowód na zgodność wyrobu z normami prawnymi. W przypadku wystąpienia wypadku w trakcie użytkowania wyrobu brak deklaracji jest jasną oznaką, że producent nie wypełnił ciążących na nim wymagań (przynajmniej w zakresie dokumentacji).

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw wyrób, który posiada oznakowanie zgodności lub ma przygotowaną dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach. Wyrób, który nie posiada deklaracji zgodności lub nie przejdzie certyfikacji nie może być wprowadzony do obrotu ani użytku na terenie Unii Europejskiej.

Co istotne w momencie podpisania deklaracji zgodności producent bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność wyrobu z przepisami prawa. Jest to potwierdzenie nadania znaku CE.

Jak przygotować deklarację zgodności?

Jak większość dokumentów wymaganych prawem wzór deklaracji zgodności jest zawarty w rozporządzeniach, a dokładnie w Załączniku III do Decyzji nr 768/2008/UE lub też w innych unijnych przepisach. Do wystawienia deklaracji pomocna może okazać się norma EN ISO 17050-1, w której opisane są ogólne wymagania podczas jej wystawienia.

Określonych jest kilka elementów, które powinna zawierać deklaracja zgodności CE:

  1. numer będący unikalnym identyfikatorem wyrobu;
  2. nazwa i adres producenta lub też jego upoważnionego przedstawiciela;
  3. oświadczenie, będące potwierdzeniem, że deklarację wydano na odpowiedzialność producenta;
  4. dane identyfikacyjne produktu umożliwiające jego identyfikowalność;
  5. zawarte unijne przepisy, które produkt musi spełniać;
  6. nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procedurze oceny zgodności;
  7. jasna deklaracja, dotycząca spełnienia przez wyrób wymagań europejskich;
  8. dodatkowe informacje, które są wymagane, jeśli to stosowne, może to być między innymi zdjęcie wyrobu;
  9. data, miejsce wydania oraz podpis i stanowisko upoważnionej osoby.

Jednakże, dla konkretnego wyrobu, produktu lub całej kategorii produktowej mogą istnieć dodatkowe wymagania dotyczące zawartości deklaracji zgodności, które należy w niech uwzględnić.

Kto zajmuje się wydawaniem deklaracji zgodności?

Deklaracja zgodności CE jest dokumentem, który wydaje jedynie producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Tym drugim może być dystrybutor produktu lub importer, który opatruje go własnym logiem. Odpowiedzialność za poprawność i zgodność z prawdą informacji zawartych w deklaracji spoczywa na podpisującym go podmiocie. Na barkach producenta oprócz wydania deklaracji spoczywa również odpowiedzialność za jej przechowywanie na terenie Unii Europejskiej.

Deklaracja zgodności nie jest tożsama z certyfikatami lub innymi dokumentami pochodzącymi z jednostek badawczych i certyfikujących. Na ich podstawie nie można wydać znaku CE. Jest on uzależniony od omawianej deklaracji zgodności. Na deklaracji zgodności musi widnieć podpis właściciela, prezesa zarządu lub osoby przez nich upoważnionej.

Termin ważności deklaracji zgodności

Tak jak każda dokumentacja techniczna, nie jest ona wydawana raz na zawsze. Deklaracja zgodności podlega aktualizacji. Musi ona nastąpić w przypadku zmian cech produktu, które wpływają na jego bezpieczeństwo (modyfikacja wyrobu lub zmiana wymagań – norm, dyrektyw, itp.). Jeśli jednak nie zmienią się wymagania prawne, ani wyrób nie będzie unowocześniany to deklaracja pozostaje ważna, bez względu na to kiedy została wydana. Deklarację zgodności należy przechowywać przez 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu ostatniej sztuki wyrobu, którego dotyczyła.

Deklaracja zgodności CE jest ważnym dokumentem. Zabezpiecza zarówno interesy producenta, jak i klienta. Dzięki niej producent musi dokładać staranności przy tworzeniu swoich produktów, a osoby, które ich używają mogą czuć się bezpieczne.

Must Read